Promama > Výchova >

Rozvoj grafomotoriky a správnej výslovnosti by mali byť súčasťou predškolskej prípravy

Dĺžka čítania
5 min čítania
Cover image
predškolská príprava, grafomotorika, otec píše a dcéry ho pozorujú
Perex

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl budú tento rok kvôli koronavírusu prebiehať bez budúcich prváčikov a predškoláci sa na školu nemôžu pripraviť ani v materských školách.
 

Body

V tretej časti seriálu odborníčky o tom, na čo myslieť pri predškolskej príprave detí, sa dozviete o dôležitosti rozvíjania grafomotorických schopností a správnej výslovnosti. Pokúste sa im v tom pomôcť počas koronavírusovej pandémie v domácom prostredí.

Grafomotorika a písacie zručnosti

Pojem „grafomotorika“ označuje súhrn psychomotorických činností, ktoré vykonávame pri písaní.
Pri rozvíjaní cielených grafomotorických pohybov u detí sa postupuje od pohybov ramenného kĺbu cez zápästie, až po pohyby dlane a prstov.

Systematické a zmysluplné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom, sluchom a zrakom, rozvíjajú grafomotorické zručnosti predškolákov.
Taktiež, posilňujú jemnú motoriku, rozvíjajú tvorivosť a myslenie, zlepšujú priestorovú orientáciu a čo je veľmi žiadúce, smerujú k uľahčeniu začiatkov písania deťom v prvom ročníku základnej školy.
Školské výkony v písaní do veľkej miery ovplyvňuje to, ako sa dieťa v predškolskom veku naučí pri kreslení sedieť, držať ceruzku, pracovať s nácvikovým grafickým materiálom, veľkosťou plochy alebo pracovať s uvoľnením a napätím pri pohybe rukou.

Medzi budovanie správnych návykov patrí zabezpečenie vhodných potrieb na písanie a kreslenie a dbanie na správny úchop.
Vyhovujúce sú trojhranné ceruzky či pastelky, pričom je každá hrana určená na oporu jedného prsta.
Dôležitá je aj správna poloha tela pri kreslení – vybudovanie správneho sedenia. To pôsobí na pohyblivosť jednotlivých kĺbov, na ich uvoľnenie a koordináciu, ako aj na celkovú psychickú a fyzickú pohodu.

Pokiaľ sa stretávate u vášho dieťaťa s väčším odporom k písacím a kresliacim aktivitám, skúste do rozvoja jemnej motoriky zaradiť spočiatku iné stimulujúce aktivity. Ide o činnosti s drobnými materiálmi, pri ktorých môžu deti rôznorodé materiály skladať, lepiť, navliekať, triediť, stavať, modelovať, trhať alebo strihať.

Tipy na pracovné zošity rozvíjajúce grafomotorické zručnosti (aj pre ľavákov!):
Zábavné aktivity pre ľavákov
Kuliferdo – Jemná motorika a grafotmotorika
Kuliferdo – Grafomotorika
Grafomotorika a jemná motorika

grafomotorika, predškolská prípráva,
zdroj: freepik

Správna výslovnosť

Pred nástupom do školy by malo mať dieťa osvojenú správnu výslovnosť všetkých hlások podľa kodifikovanej normy slovenského jazyka.
Dieťa by malo dané hlásky tvoriť na správnom artikulačnom mieste a správnym spôsobom. V prípade potreby a poradenia sa s odborníkom je vhodné včas absolvovať logopedické vyšetrenie.

Často sa u detí už približne v rozmedzí 3. – 5. roka vyskytuje chybná výslovnosť niektorých hlások. Napríklad dieťa vyrastá s mamičkou, ktorá nehovorí správnym spôsobom hlásku "R".
Je vysoká pravdepodobnosť osvojenia si hlásky nesprávnym spôsobom, keďže dieťa je s mamou neustále a ona mu poskytuje nesprávny rečový vzor.

Často sa stretávame aj s tým, že rodičia si nie sú vedomí toho, že ich dieťa nehovorí dané hlásky správnym spôsobom, pretože si na to už zvykli a správnu výslovnosť prehliadli.
Niekedy odkopírujú nesprávne rečové návyky aj od svojich súrodencov alebo kamarátov z prostredia materskej školy.

Je lepšie, aby dieťa prišlo na logopedickú diagnostiku radšej skôr, ako si nechávať logopedickú starostlivosť na predškolské obdobie. V logopedických ambulanciách často odhalíme, že ide o nesprávnu výslovnosť viacerých hlások a potom vzniká tlak, aby to čím skôr deti „dobehli“.

Bez tlaku na deti a porovnávania

Všetky zručnosti a schopnosti spomínané v našich troch článkoch o predškolskej príprave sú naozaj veľmi náročné na úspešné osvojenie.
Práve preto musí byť rozvoj každej jednej z nich volený primeraným a osobitým spôsobom. Každé dieťa je iné a treba sa pozerať na jeho aktuálne možnosti. Určite neodporúčame, aby bol na neho vyvíjaný tlak zo strany rodičov k vykonávaniu daných aktivít.

Pri skorej identifikácii ťažkostí u vášho dieťaťa, efektívnom tréningu oslabených schopností alebo v prípade nutnosti zaradenia vášho dieťaťa do pravidelnej logopedickej či inej špecifickej terapie môžete predísť mnohým ťažkostiam pri zahájení školskej dochádzky.

Možno vaše dieťa porovnávate s rovesníkmi a máte obavy, ako práve ono zvládne prvý ročník. Rozvoj konkrétnych schopností je žiadúce stimulovať v danom období, aby ste potenciál vášho budúceho prváčika nezanedbávali, ale naopak, prirodzene a včas rozvíjali.

Prečítajte si aj prvé dva články zo série o predškolskej príprave Predškolská príprava – trénujte sluchovú pamäť a spoznávajte abecedu a Máme doma predškoláka. Ako ho pripraviť na školu?

Zdroje:

Kerekrétiová, A. a kolektív. Logopédia. 2016. Univerzita Komenského v Bratislave. 2016. ISBN: 978-80-223-4165-3.
Valachová, D. a kolektív, Rozprávková grafomotorika, 2015. INFRA Slovakia, 2015. ISBN 9788097021337.
 

Zdielať článok